افشارزاده: آقای مجیدی! متهم کردن راحت است/ او اگر می تواند بیاید یک روز پشت میز مدیریت بنشیند