لغو نشست«بررسی فنی و تخصصی لوزان» در دانشگاه فردوسی مشهد/ انتقاد به رفتار دوگانه مسئولین نسبت به برن