ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان / اساتید دانشگاهی بدون ضامن وام دریافت ‌می‌کنند