کنگره سبب شکست مذاکرات شود، اثر تحریم‌ها به شدت تضعیف می‌شود