وقتی تاریخ نصف جهان قربانی توسعه مترو می‌شود+‌ تصاویر