سال دولت و همزبانی با ملت باید سالی برای شکوفایی برنامه های فرهنگی و آموزشی نماز باشد