اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم و عکس مادر معرفی شدند