آغاز بهره برداری از پروژه های شاخص در اصفهان/ هر دوماه یک پروژه