نایب رئیس مرکز نرم افزاری سامسونگ: تایزن آمده است که بماند