عریقات: ازسرگیری مذاکرات سازش در برهه کنونی بعید است