فیجی از شرکت در مسابقات والیبال بانوان قهرمانی آسیا انصراف داد