نوگرایی محتوایی؛ نقطه طلایی آثار تازه گودرزی دیباج