عابدینی: امیدوارم نقش وزیر ورزش در واگذاری کم شود، بعضی لغاتی که می‌گوید در شأن او نیست