خودروسازها مشتریان جدی خرید استقلال و پرسپولیس شدند