خودروسازان به‌جای خرید باشگاه ورزشی بدهی قطعه‌سازان را بپردازند