عرب عامری مطرح کرد؛ استفاده از مربیان خارجی بصورت مقطعی