كشورهای اروپايی و لاتين به تماشای «ناهيد» می‌نشينند