همایش ده هزار نفری جانبازان قمی به مناسبت روز جانباز