نشست هیئت اجرایی خانه احزاب و جبهه پیروان با حضور مقیمی برگزار شد