کمبود ۳۰۰ ساعت برق در تابستان/استفاده از پساب برای تولید برق