توجه به شرایط معلولین و جانبازان در ساخت پروژه های شهری