دشمن دنبال تقویت جریان خونخواهی شیرازی است/آزادی فعالیت فرقه شیرازی ها در بحرین و عربستان