استاندارتهران: صداقت درروابط عمومی، همدلی ملت و دولت را محقق می کند