بازداشت ۱۵ نفر از پرسنل شهرداری حین تردد در منطقه 18