به استادان مجیدی تبریک می‌گویم که او را باادب بار آوردند!!