تصورات شوم برخی کشورهای منطقه برای تسلط بر منطقه تعبیر نمی‌شود