کسب سهمیه مسابقات جهانی «موی تای» توسط رزمی کاران البرز