تقدیر وزیر بهداشت از گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز