رضایی: امیدوارم بازیکنان نفت اتفاقات تبریز را فراموش کرده باشند