خسارت سرما و سیل در خراسان شمالی ۶۶۱ میلیارد ریال اعلام شد