جنگ عراق جرم هزاره است/ نوع حکومت آمریکا حکومت توانگران است نه دموکراسی/ از نگاه واشنگتن جامعه جهانی