باید خطوط اصلی سیاست های ابلاغ شده در مذاکرات هسته ای رعایت شود / هر قراردادی که بازرسی از اماکن نظامی