عدم توجه هیات وزیران به تعرفه های کارشناسی شده سازمان نظام پزشکی