البرز می‌تواند پایلوت استفاده از انرژی‌های نو در کشور شود