۷۳ درصد سازمان‌ها از ابزارهای موبایلی استفاده می‌کنند