به شدت از اتفاقات تبریز ناراحتم /شایعه حضورم در وزارت ورزش مطلقاً صحت ندارد