نمایشگاه عکس زیبایی و زشتی های شهر بابل گشایش یافت