تجهیز ناوگان ریلی نیازمند 35 هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری است