ابلاغ آیین نامه برنامه محتوایی ماه شعبان به کانون های مساجد هرمزگان