بازجویی مقامات آمریکایی از همسر یکی از فرماندهان ارشد داعش