نامه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند به امام جمعه این شهرستان