همدانی: به استادان و بزرگان مجیدی تبریک می‌گویم که او را باادب بار آوردند