دامداری‌های پیشوا ضد بیماری «لمپی اسکین» سمپاشی می‌شوند