راهبران قطار آلمان نهمین بار در ۱۱ ماه گذشته اعتصاب می‌کنند