نقش تعاملات فرهنگی و الگوی مصرف در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی