فعالیت 680 تخت درمانی در بیمارستان‌های روانپزشکی بنیاد شهید