همسران با عمل به مسؤولیت‌های خود می‌توانند روابط عاطفی را تقویت کنند