پوری حسینی: فرض ما این است استیل آذین نقص خود را برطرف کرده است