آخرین گروه قایقرانان به مسابقات کاپ دو جهانی اعزام شدند