سراج :قوای سه گانه عزم جدی برای مبارزه با پدیده فساد دارند